Civilszervezetek figyelmébe! - dr Guba László

Civilszervezetek figyelmébe!

 

Az egyesületek és az alapítványok 2016. március 15. napját követően csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhetnek. A megyénkben 2598 civil szervezet érintett.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésekor, vagyis 2014. március 15-én a nyilvántartásba bejegyzett, illetve bejegyzés alatt álló civil szervezetek a törvény hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg, de legkésőbb 2016. március 15-ig kötelesek a létesítő okiratuknak mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a hatályos Ptk. szabályainak.

A civil szervezetek nyilvántartásba vételét és a nyilvántartás vezetését a bíróság, megyénkben a Veszprémi Törvényszék végzi. A megyénkben nyilvántartott civil szervezetek egynegyede helyezkedett ezidáig az új jogszabály hatálya alá. A változás, vagyis a létesítő okirat módosítására vonatkozó kötelezettség Veszprém megyében így jelenleg mintegy 2600 civil szervezetet – egyesületet, sportegyesületet, szövetséget, klubot, vadásztársaságot, polgárőrséget, alapítványt, stb. – érint. Ezek a szervezetek 2016. március 15-ét követően a korábbi jogszabályoknak megfelelő létesítő okirattal már nem működhetnek jogszerűen.

Tekintettel a végső határidő közelségére és a civil szervezetek nagy számára, a bíróságoknak a közeljövőben hirtelen növekvő ügyteherre kell készülniük. Annak érdekében, hogy a civil szervezetek új Ptk. hatálya alá helyezkedése zökkenőmentesen megvalósuljon, a bíróság az erőforrások hatékonyabb elosztásával és a munkafolyamatok átszervezésével segíti az ügyszak működését, együttműködik szakmai napok szervezésében az Ügyvédi Kamarával és a Civil Információs Centrummal közösen, de ahhoz, hogy a civil szervezetek működése, akár a jövő évi pályázatokon való részvétele zökkenőmentes legyen, a civil szervezetek aktív közreműködésére is szükség van.

A 2016. március 16-i határidő lejárata előtti időszak ügydömpingjének elkerülhetősége miatt felhívjuk a civil szervezetek figyelmét az alábbiak szerinti módosítási kötelezettségre és arra, hogy változásbejegyzési kérelmeiket folyamatosan előterjeszthetik a Veszprémi Törvényszéken. Kérjük tehát, hogy a létesítő okirat módosításhoz szükséges előkészületeket mielőbb tegyék meg, és a változásbejegyzési kérelmük benyújtását ne halasszák a határidő utolsó napjaira.

Számos olyan civil szervezet működik, amely nem rendelkezik úgynevezett állandó jogi képviselővel, akik felhívnák a civil szervezetek figyelmét a módosítások szükségességére. Ezért a bíróság általános tájékoztatóval, mindenki számára hozzáférhető felhívással, valamint a szükséges nyomtatványok elérhetővé tételével igyekszik a jogi képviselő nélkül rendelkező feleket eligazítani az eljárás menetében.

A legfontosabb rendelkezések jogszabályi háttere:

A létesítő okirat módosításához a döntéshozó szerv, illetve – alapítvány esetében – az alapító(k) döntése szükséges. A létesítő okiratot az új Ptk. általános szabályai és az egyesületekre, alapítványokra vonatkozó speciális szabályok szerint kell módosítani.
Az általános rendelkezéseket az új Ptk. 3:1-3:48. §-aiban, az egyesületekre vonatkozó speciális rendelkezéseket a 3:63-3:87. §-aiban, míg az alapítványokra vonatkozóakat a 3:378- 3:404. §-aiban találják. A módosítás során figyelemmel kell lenni fenti szabályokon túl az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényre (Ectv.), valamint a speciális jogállású szervezetekre vonatkozó jogszabályokra (pl. sportegyesület, vadásztársaság, polgárőr szervezet).

Az alapítványok kivételével a létesítő okirat módosítását elhatározó közgyűlés jegyzőkönyvét, jelenléti ívet is csatolni kell a változásbejegyzési kérelemhez.

Amennyiben az adott szervezetnél egyidejűleg tisztújítás is történik, akkor a hatályos jogszabályoknak megfelelő feladatvállaló nyilatkozatot is tennie kell a vezető tisztségviselőknek és/vagy a felügyelő bizottság tagjainak, amelyet szintén csatolni kell.
Ha a szervezet székhelye változik, akkor a használat jogcímét is tartalmazó székhelyhasználati engedély, valamint tulajdoni lap is szükséges a változásokhoz.

További változás, hogy 2015. január 1. napjától új (ÁNYK) formanyomtatványok kerültek bevezetésre, amelyek a www.birosag.hu oldalon érhetőek el, a civil szervezetek menüpont alatt .pdf és .jar formátumban. A formanyomtatványok .jar formátumban való használatához, illetve kitöltéséhez fontos tudnivaló, hogy ahhoz külön program telepítése szükséges. Az egyesületekre vonatkozó változásbejegyzési kérelem-nyomtatvány a PK–101 V, míg az alapítványokra vonatkozó a PK–102 V. A nyomtatványokat a kérelmező választása szerint be lehet nyújtani az ügyfélkapun keresztül,elektronikusan vagy papír alapon. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról, és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában meghatározott szervezetnek azonban az eljárás kötelezően elektronikus. Ennek megfelelően – a teljesség igénye nélkül – az elektronikus eljárás vonatkozik a közhasznú jogállású és a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételét kérelmező szervezetekre, továbbá a hegyközségekre, pártokra, az országos sportági szakszövetségekre és a szövetségekre, de a jogi képviselővel eljáró civil szervezetekre is.

Az eljárásra jogosult kérelmező egyesületek esetén a nyilvántartásban szereplő képviselő, míg alapítványok esetében az alapító/alapítók.

A változásbejegyzési eljárásban valamennyi iratot teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell benyújtani – vagyis az okiraton két tanú az aláírásával igazolja, hogy a nyilatkozatot tevő a nem általa írt okiratot előttük írta alá.

A létesítő okirat kötelező tartalmához és a változásbejegyzési eljárás során alkalmazandó dokumentumok elkészítéséhez segítséget nyújthatnak a www.birosag.hu weboldalon (Civil szervezet/Civil eljárás során alkalmazandó nyomtatványok, okirat sablonok/Okirat sablonok menüpont alatt) közzétett ún. okirat sablonok.

A gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében a sablonok mellett a jogszabály szerinti mintaokiratok alkalmazását is ajánljuk, melyek alapján egyszerűsített változásbejegyzési eljárás kezdeményezhető (erről bővebb információt szintén a www.birosag.hu weboldalon találhat. Ez esetben a kérelem kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő és ahhoz kizárólag a jogszabályban meghatározott mintaokiratokat lehet csatolni.
Fentiekkel, valamint általában a civil szervezetekkel kapcsolatosan további hasznos információkat találhatnak a www.birosag.hu weboldalon a Civil szervezetek menüpont alatt.
Az eljárásban való eligazodás elősegítésére igénybe vehető a Civil Információs Centrum (8200 Veszprém, Kossuth u. 10. II. em. 203-204. szoba), ahol a nonprofit szervezetek számára nyújtanak szakszerű és időszerű tanácsokat.

dr Guba László © 2014

Ezt a honlapot dr. Guba László ügyvéd, a Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara tagja tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. Jelen oldal a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének az ügyvédi honlap tartalmáról szóló 2/2001 (IX. 3.) számú állásfoglalását figyelembe véve készült.

designed by Butterfly Design